คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นาย นัทธ์ชนัน ดุมสูงเนิน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 092-8056811
อีเมล์ : kame20031997@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศุภิสรา สะมาย
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0929910893
อีเมล์ : suphisaramay8@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนพัฒน์ คำศาสตร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0655726254
อีเมล์ : thanaphat366415@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นิศานุช รอดคำ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0933356079
อีเมล์ : nisahut2547@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ดาว บวรรัญธร
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0988349707
อีเมล์ : moasdfhjkl1150@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชลธิชา สุกโน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0649274020
อีเมล์ : sukno.111noey@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วรรณวร ทองผานุกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0611683582
อีเมล์ : bow092225@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พิมพ์นารา มุมทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0909230276
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นกน้อย สิริพัชรนนท์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0625277050
อีเมล์ : noknoisirpatcharanon@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว น้ำหนึ่ง อยู่ดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0935518059
อีเมล์ : nuengkika@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พิมพิสาน อุดมพร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0923523099
อีเมล์ : phimphisan@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พันทิชา พิกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0983099353
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กฤติกา โคตุทา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0656327983
ชื่อ-นามสกุล : นาย บัญชา มณีตะมะกุล
ตำแหน่ง : นักเรียน
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0615021487
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว แก้ว เกียรติมาศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0985057934
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปริชาติ แซซ้ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0610707114
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปาริชาต แซ่ว่าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0623862074
ชื่อ-นามสกุล : นาย ธาวิต ชื่นตา
ตำแหน่ง : ฝ่ายยาเสพติด
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0616467106
ชื่อ-นามสกุล : นาย สมศักดิ์ แซ่ซิ้ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายยาเสพติด
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0654126019
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐวีกา หนูดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0631434610
อีเมล์ : foou061@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนกรณ์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0987174673
อีเมล์ : liwchanaphon090@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รักษณาดี ดำพล
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0631646861
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ดารกา ลี่รื่อ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0985175894
อีเมล์ : davaka.fa2546@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณิกานต์ คำต้น
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0822232670
อีเมล์ : nitchakam-kamtam14@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พาขวัญ แซ่ซัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัยธยมศึษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0656093577