ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ สงพะโยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :