กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิเรืองรัตน์ แก้วกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0818804583
อีเมล์ : kuwireuxngrat2561@gmail.com

นางสาววชิราภรณ์ สมตน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0924945453
อีเมล์ : wachi77@hotmail.com

นางรภัสพิศา ว่องวงศ์อารีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0989343937

นางสาวนฤมล เวชศาสตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0848007824
อีเมล์ : narumon.wetchasart@gmail.com

นางสาววิชุดา สิทธิเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0804163789
อีเมล์ : wichuda_b_55@hotmail.com

นางสาวขนิษฐา คงนิยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0845505154