ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิเรืองรัตน์ แก้วกอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางรภัสพิศา ว่องวงศ์อารีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววชิราภรณ์ สมตน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนฤมล เวชศาสตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิชุดา สิทธิเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวขนิษฐา คงนิยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4