กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุทิตา ชมเชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0811746291
อีเมล์ : palsuttita@gmail.com

นายดำรงค์ มะโนเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0922493714
อีเมล์ : teacherdumrong@gmail.com

นางสาวตรีรัตน์ ช่อสะอึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0879237426
อีเมล์ : Wa_wawa_@hotmail.com

นายนิติ จำปีขาว
ครูช่างอุตสาหกรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4