กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุทิตา ชมเชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0811746291
อีเมล์ : palsuttita@gmail.com

นางสาวณพชนก สุวรรณมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : krutualekcom@gmail.com

นายดำรงค์ มะโนเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0922493714
อีเมล์ : teacherdumrong@gmail.com

นางสาวตรีรัตน์ ช่อสะอึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0879237426
อีเมล์ : Wa_wawa_@hotmail.com

นางสาวอุษา เอี่ยมยอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : ousaaa40@gmail.com

นางสาวสุริษา เมฆจินดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : surisa.mek59@kru.ac.th

นายนิติ จำปีขาว
ครูช่างอุตสาหกรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4