ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุทิตา ชมเชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายดำรงค์ มะโนเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวตรีรัตน์ ช่อสะอึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนิติ จำปีขาว
ครูช่างอุตสาหกรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4