กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุทิตา ชมเชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0811746291
อีเมล์ : palsuttita@gmail.com

นางสาวสุณิสา อุดมสุข
ครู คศ.3

นางสาวณพชนก สุวรรณมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ
ครู คศ.1

นางสาวตรีรัตน์ ช่อสะอึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0879237426
อีเมล์ : Wa_wawa_@hotmail.com

นายดำรงค์ มะโนเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0922493714
อีเมล์ : teacherdumrong@gmail.com

นางสุนิสา บัวขาว
ครู คศ.1

นางสาวอรุณี รักงาม
ครู คศ.1

นายธเนศ ศิริกมลนันท์
ครู คศ.1

นางสาวอุษา เอี่ยมยอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : ousaaa40@gmail.com

นางสาวสุริษา เมฆจินดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : surisa.mek59@kru.ac.th

นายภาคภูมิ บุญพึ้ง
พนักงานราชการ

นายนิติ จำปีขาว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4