ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชัยธวัช หงษ์สุคารว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววรพิตร์ ไพรบึง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอลิษา ถิ่นใหญ่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุพิชชา สาตรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวหทัยชนก พรหมสว่างศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเพ็ญประภา อินทร์สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุ
วิทยากรภาษาพม่า

นายบัณฑิต ทองดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2