ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิมพา แพทย์วงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายปัณณวิชญ์ ซาไข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาววาสนา พิมพขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกมลชนก เงินงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางอรพินท์ จำปีขาว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3