กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิมพา แพทย์วงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0810195874
อีเมล์ : nunan_cy@hotmail.com

นายปัณณวิชญ์ ซาไข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0985629500
อีเมล์ : khawfang@gmail.com

นางสาววาสนา พิมพขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0843169004
อีเมล์ : wasana_pimpakhan@hotmail.com

นางสาวกมลชนก เงินงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางอรพินท์ จำปีขาว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0819861393