ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนาฎ ทรัพย์แก้วยอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธรรมจักร นิลรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายชิษณุพงศ์ สมฝั้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนฤมล ทองอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิสา บัวขาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสมรส สวรรค์งาม
ครูผู้ช่วย