กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนาฎ ทรัพย์แก้วยอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 096734995
อีเมล์ : nutchanat.sub@gmail.com

นายธรรมจักร นิลรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0653989291
อีเมล์ : thammajak@windowslive.com

นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0810105100
อีเมล์ : Aekjake@msn.com

นายชิษณุพงศ์ สมฝั้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0801354428
อีเมล์ : zzuguss@gmail.com

นางสาวสมรส สวรรค์งาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : somros.1981@gmail.com

นางสาวนฤมล ทองอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0944965909
อีเมล์ : narumolpukpik@gmail.com