กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพฤกษา เพิ่มพูล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0835926978
อีเมล์ : pruksa.kea@gmail.com

นางสาวรุจิรา ไยยธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0624754824