ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพฤกษา เพิ่มพูล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวรุจิรา ไยยธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4