กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพฤกษา เพิ่มพูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0835926978
อีเมล์ : pruksa.kea@gmail.com

นางสาวรุจิรา ไยยธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0624754824

นายจักรกฤษณ์ แก้วกันดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0801137570
อีเมล์ : armpeemjai@gmail.com

นายชนาธิป สวัสดิ์ชม้าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0844001374
อีเมล์ : formedog@gmail.com

นางสาวรัชชานันท์ ชัยรักเกียรติ
พนักงานราชการ

นายชนา นาคทองดี
พนักงานราชการ