แนะแนว

นางศุภมาส ศรีแดงบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้าแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0912757275

นางสาววิภาวรรณ ดีพิมาย