กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกิ่งกาญจน์ จึงคงอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0848844104
อีเมล์ : thongphaphum.sc@gmail.com

นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0865998503
อีเมล์ : suchittra028@gmail.com

นางสาวธนาพร สะอาดชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0959472024
อีเมล์ : po.ok27@hotmail.com

นางสาวมุกระวี ซื้อสิริไพศาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอรอุมา พรมตู้
ครูผู้ช่วย

นายปภทร ศรีเผือก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0984875332
อีเมล์ : Frammii.2541@gmail.com