กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกิ่งกาญจน์ จึงคงอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0848844104
อีเมล์ : thongphaphum.sc@gmail.com

นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0865998503
อีเมล์ : suchittra028@gmail.com

นางสาวกนกพร ประวาลวิมุติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธนาพร สะอาดชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0959472024
อีเมล์ : po.ok27@hotmail.com

นางสาวมุกระวี ซื้อสิริไพศาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4