ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิ่งกาญจน์ จึงคงอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกนกพร ประวาลวิมุติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธนาพร สะอาดชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมุกระวี ซื้อสิริไพศาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4