ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายพงศภัค ศรีสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธนศักดิ์ มหานิยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3