กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายพงศภัค ศรีสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0845702718
อีเมล์ : pongsapak@live.com

นายธนศักดิ์ มหานิยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายจิรานุวัฒน์ แจ่มแจ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
อีเมล์ : jiranuwhat@gmail.com