กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายพงศภัค ศรีสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0845702718
อีเมล์ : pongsapak@live.com

นายธนศักดิ์ มหานิยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3