คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ประเทศ บุญยงค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-949-9316
ชื่อ-นามสกุล : จินดา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-823-5205
ชื่อ-นามสกุล : สุชิน นันท์อาณาเขต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-805-1308
ชื่อ-นามสกุล : สมใจ มาโนช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : สมเกียรติ นาคศรีโภช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 063-662-5935
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 092-791-5155
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.เกรียงไกร จันทร์แรมไตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 082-298-4373
ชื่อ-นามสกุล : จำรัส คมขำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-057-8681
ชื่อ-นามสกุล : พรศักดิ์ สมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 087-163-0516
ชื่อ-นามสกุล : เมธี สุดแสวง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 087-163-0516
ชื่อ-นามสกุล : ศราวุธ ศรีทันดร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 091-274-2949
ชื่อ-นามสกุล : เกรียงศักดิ์ จันทวาศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 089-010-0315
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวริศ ปสนฺโน
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 083-905-0567
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 097-990-9959
ชื่อ-นามสกุล : ยงยุทธ สงพะโยม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 089-900-6529