ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ประเทศ บุญยงค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : จินดา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : สุชิน นันท์อาณาเขต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : สมใจ มาโนช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : สมเกียรติ นาคศรีโภช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.เกรียงไกร จันทร์แรมไตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : จำรัส คมขำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พรศักดิ์ สมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : เมธี สุดแสวง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ศราวุธ ศรีทันดร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : เกรียงศักดิ์ จันทวาศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวริศ ปสนฺโน
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ยงยุทธ สงพะโยม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ