ข่าวประชาสัมพันธ์
มัคคุเทศน์น้อยออนทัวร์ นานาชาติพันธุ์ (ไทย ลาว มอญ กะเหรี่ยง เมียนมาร์ จีน ม้ง อังกฤษ )
รายการคุยหลังข่าวของช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT 2HD) ได้ออกอากาศ การสัมภาษณ์ กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อยออนทัวร์ นานาชาติพันธุ์ (ไทย ลาว มอญ กะเหรี่ยง เมียนมาร์ จีน ม้ง อังกฤษ ) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 20.30 น. - 21.30 น.

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
คลิกที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1MhygdW96yTNYosSAeXaoMI8KbuklChWg/view?usp=drivesdk
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุจำเป็นพิเศษ ฉบับที่2
ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียน
วันที่ 4ธค. 63. กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา. โดยงานคุณธรรม. จัดอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต และกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. โดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์. ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย
กิจกรรม เนื่องในวัน ที่ 5 ธ.ค. 2563
ต้อนรับ ผอ.เขต8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้ง ตารางการปรับคะแนนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรีและสพม.8
กิจกรรม Halloween at school
ร่วมบริจาคโลหิตกับทางกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ
มอบรางวัล กิจกรรม
มูลนิธิศุภนิมิต มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน ในโครงการ
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียน
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวัน ปิยะมหาราช 2563
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริงชิงรางวัลในรายการ Ms+AAAเขต8
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวบุปผา ทวีอานุภาพ นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้เข้าพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการยงยุทธ สงพะโยม คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีให้กับ  นางสาวบุปผา  ทวีอานุภาพ นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้เข้าพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "วัฒนคุณาธร"จากนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ
✅✅✅ ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ผ่านการประเมิน
ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ2563
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการยงยุทธ สงพะโยม คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวบุปผา ทวีอานุภาพ นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ประกาศ! ผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลไม้สัก จำนวน 33 ต้น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ