ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2563 27276
คู่มือ การใช้โปรแกรม Moodle e-Learning เบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 27385
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ฟอร์มการทำหลักสูตรกลุ่มสาระ63 Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 27314
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้63 Word Document ขนาดไฟล์ 266.12 KB 27850
ฟอร์มออกแบบหน่วยการเรีนรู้63 Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 27064
ฟอร์มโครงการสอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 27131
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
วช14-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายการสอน-1 Word Document ขนาดไฟล์ 175.29 KB 28859
วช13-BM-Logbook-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 26994
วช12-แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 27058
วช11-บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ-แต่ละภาคเรียน-ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 26971
วช10-บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 27329
วช09-บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.21 KB 27131
วช08-บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 27.65 KB 27005
วช07-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 26912
วช06-บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 27254
วช05-บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 54.91 KB 27058
วช04-บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 71.9 KB 26959
วช03-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 32.05 KB 27154
วช02-บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.45 KB 27052
วช01-บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง-การพัฒนา-และประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 40.45 KB 27014
กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 27075
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 27297