ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2563 146730
คู่มือ การใช้โปรแกรม Moodle e-Learning เบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 146847
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
แบบคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.83 KB 0
แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0 ร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.48 KB 0
บันทึกข้อความ ขาดเรียนนาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.99 KB 0
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.34 KB 0
คำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.85 KB 0
ฟอร์มการทำหลักสูตรกลุ่มสาระ63 Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 146771
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้63 Word Document ขนาดไฟล์ 266.12 KB 147303
ฟอร์มออกแบบหน่วยการเรีนรู้63 Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 146515
ฟอร์มโครงการสอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 146584
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
วช14-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายการสอน-1 Word Document ขนาดไฟล์ 175.29 KB 148312
วช13-BM-Logbook-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 146446
วช12-แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 146509
วช11-บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ-แต่ละภาคเรียน-ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 146430
วช10-บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 146784
วช09-บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.21 KB 146586
วช08-บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 27.65 KB 146461
วช07-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 146363
วช06-บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 146723
วช05-บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 54.91 KB 146510
วช04-บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 71.9 KB 146417
วช03-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 32.05 KB 146610
วช02-บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.45 KB 146508
วช01-บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง-การพัฒนา-และประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 40.45 KB 146474
กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 146526
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 146750