ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2563 266319
คู่มือ การใช้โปรแกรม Moodle e-Learning เบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 266610
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ฟอร์มการทำหลักสูตรกลุ่มสาระ63 Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 266101
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้63 Word Document ขนาดไฟล์ 266.12 KB 266109
ฟอร์มออกแบบหน่วยการเรีนรู้63 Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 266101
ฟอร์มโครงการสอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 266105
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
วช14-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายการสอน-1 Word Document ขนาดไฟล์ 175.29 KB 266543
วช13-BM-Logbook-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 266374
วช12-แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 266376
วช11-บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ-แต่ละภาคเรียน-ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 266371
วช10-บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 266370
วช09-บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.21 KB 266378
วช08-บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 27.65 KB 266373
วช07-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 266380
วช06-บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 266374
วช05-บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 54.91 KB 266372
วช04-บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 71.9 KB 266374
วช03-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 32.05 KB 266372
วช02-บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.45 KB 266378
วช01-บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง-การพัฒนา-และประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 40.45 KB 266380
กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 266425
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 266386