ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ลิงค์ Google ไดรฟ์ สำหรับโหลดภาพกิจกรรมโรงเรียน 2563 123486
คู่มือ การใช้โปรแกรม Moodle e-Learning เบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 123605
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ฟอร์มการทำหลักสูตรกลุ่มสาระ63 Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 123529
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้63 Word Document ขนาดไฟล์ 266.12 KB 124062
ฟอร์มออกแบบหน่วยการเรีนรู้63 Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 123275
ฟอร์มโครงการสอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 123344
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
วช14-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายการสอน-1 Word Document ขนาดไฟล์ 175.29 KB 125072
วช13-BM-Logbook-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 123206
วช12-แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 123268
วช11-บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ-แต่ละภาคเรียน-ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 123186
วช10-บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 123541
วช09-บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.21 KB 123343
วช08-บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 27.65 KB 123217
วช07-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 123123
วช06-บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 123478
วช05-บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 54.91 KB 123270
วช04-บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 71.9 KB 123174
วช03-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 32.05 KB 123369
วช02-บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47.45 KB 123265
วช01-บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง-การพัฒนา-และประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 40.45 KB 123228
กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 123286
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 123509