ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นายดำรงค์ มะโนเสริฐ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 092-2493714
อีเมล์ : teacherdumrong@gmail.com

นางสาวตรีรัตน์ ช่อสะอึก
ครูผู้ช่วย