ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นายดำรงค์ มะโนเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวตรีรัตน์ ช่อสะอึก
ครูผู้ช่วย

เด็กชายทรายทอง
ทีมงาน ICT