ทวิศึกษา

นางสาวสุณิสา อุดมสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าทวิศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
อีเมล์ : su2916@gmail.com

นางสาวอรุณี รักงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
อีเมล์ : r.aruruk@gmail.com