ทวิศึกษา

นางสาวสุณิสา อุดมสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าทวิศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวอรุณี รักงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5